Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Gordijnatelier Hoekman B.V. Biezenstraat 9, 8281 JG Genemuiden
Inschrijfnummer K.v.K.: 05057214

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop Godijnatelier Hoekman B.V., gevestigd te Genemuiden, hierna te noemen “Hoekman”.

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 4. Indien Hoekman deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Hoekman hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Hoekman is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Hoekman het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Hoekman niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Hoekman het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, modellen en voorbeelden evenals opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, materialen, kwaliteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hoekman zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte stalen, monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Hoekman en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Hoekman worden geretourneerd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten, opdrachten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Hoekman heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Hoekman schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Hoekman is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Hoekman – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 1. Opdrachten van de wederpartij moeten verge­zeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard, inhoud en omvang van de opdracht.
 2. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, moeten eveneens schriftelijk worden aangegeven en vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Hoekman de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding.
 3. Hoekman heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Hoekman, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Hoekman de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het gebruikelijke uurtarief van Hoekman.
 5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Hoekman het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Hoekman bindend.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Hoekman (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen heeft Hoekman het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Hoekman vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Hoekman gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de wederpartij aan Hoekman verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Hoekman voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Hoekman het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hoekman nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hoekman om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen – tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hoekman de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
 2. Hoekman is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken of bewerkte zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop deze zaken het pand van Hoekman verlaten of Hoekman aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Hoekman te bepalen wijze. Hoekman is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Indien Hoekman de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen werkzaamheden of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren, is Hoekman gerechtigd de te leveren zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Hoekman binnen een door Hoekman te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Hoekman heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Hoekman een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Hoekman alsnog nakoming te vorderen.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Hoekman met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Hoekman zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Hoekman in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 8: Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen van wat overeengekomen is, vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Hoekman melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Hoekman worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Hoekman gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan Hoekman worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Hoekman is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
 5. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Hoekman. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De wederpartij moet Hoekman in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Hoekman verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat Hoekman ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Hoekman te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties

 1. Hoekman zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Hoekman staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Hoekman zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de door Hoekman geleverde zaken en/of de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hoekman zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de geleverde, bewerkte of ge- of vermaakte zaken wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Hoekman slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal Hoekman – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Hoekman gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Hoekman geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Hoekman alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hoekman voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Hoekman aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hoekman altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Hoekman gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hoekman beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij moet Hoekman uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 6. Indien Hoekman haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte informatie, is Hoekman niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 7. Als de wederpartij materialen voor verdere verwerking beschikbaar stelt, is Hoekman verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen zelf.
 8. Hoekman is nooit aansprakelijk voor schade aan de geleverde of bewerkte zaken als gevolg van door of namens de wederpartij hieraan uitgevoerde werkzaamheden.
 9. Hoekman is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Hoekman verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Hoekman verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  5. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Hoekman adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hoekman.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hoekman uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hoekman of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hoekman de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Betaling

 1. Hoekman heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Hoekman een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Hoekman betaling alsnog uitblijft, heeft Hoekman bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Hoekman het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hoekman eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Hoekman eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van Hoekman niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Hoekman heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Hoekman behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Hoekman heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 5. De wederpartij moet Hoekman direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 6. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Hoekman bewaren.
 7. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Hoekman op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Hoekman een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Hoekman en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Hoekman op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 13: Retentierecht

 1. Hoekman heeft het recht de teruggave van de zaken van de wederpartij die Hoekman in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  1. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  2. de wederpartij de kosten van eerdere door Hoekman verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
  3. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Hoekman niet of niet volledig heeft betaald.
 2. Hoekman is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Hoekman heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hoekman, heeft Hoekman het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Hoekman wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hoekman, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hoekman.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Hoekman zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hoekman en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Hoekman tot aan dat moment nakomen.
 5. Als door overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) een overeenkomst meer dan een maand is vertraagd, hebben zowel wederpartij als Hoekman het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hieruit recht op schadevergoeding voort­

Artikel 16: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Hoekman een door Hoekman nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Hoekman gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hoekman heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Hoekman voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Hoekman heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en/of leveringen en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Hoekman deze bij de wederpartij in rekening brengen. Hoekman mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Hoekman het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hoekman vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Hoekman en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle, zij het dat Hoekman altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.