Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

 

Gordijnatelier Hoekman B.V.

Biezenstraat 9

8281 JG Genemuiden

Inschrijfnummer K.v.K.: 05057214

 

Artikel 1:           Toepasselijkheid – definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en (bijbehorende) koop/verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende termen:
 1. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 2. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 3. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken adviezen, berekeningen, schetsen, ontwerpen, tekeningen e.d.;
 4. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
 5. opdracht: een opdracht tot het vervaardigen of bewerken van zaken voor u;
 6. bewerken: bijvoorbeeld het aanpassen/op maat maken van door u aangeleverde gordijnen;
 7. zaken: diverse soorten gordijnen/raamdecoratie en overige interieurtextielproducten (bijvoorbeeld spreien, kussenhoezen of tafelkleden) die wij in uw opdracht voor u vervaardigen of bewerken;
 8. materialen: de – al dan niet door u verstrekte – stoffen, band, garen, haken e.d. die wij bij de uitvoering van een opdracht gebruiken of waaruit de geleverde zaken vervaardigd zijn.

 

Artikel 2:           Aanbod

 

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Aan u getoonde of verstrekte stalen, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, nuances, structuren, afmetingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte stalen blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.

 

Artikel 3:           Totstandkoming overeenkomst

 

 1. Wij werken met een online ordersysteem op onze website. In dit systeem treft u altijd een actuele prijs-en tarieflijst aan. Tenzij wij anders overeenkomen of u eerst een offerte van ons ontvangt, komt de overeenkomst tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd door een order te plaatsen via het ordersysteem. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod (als u bijvoorbeeld uitgaat van een andere dan de vermelde prijs), komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht/order zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht/order of afspraken zijn begonnen.

 

Artikel 4:           Vergoeding – prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij wij met u een uurtarief overeenkomen, voeren wij een opdracht uit tegen een vaste prijs. Dit kan een stuksprijs of een prijs per strekkende meter zijn.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij deze vaste prijs verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen prijs.
 3. Bij werkzaamheden op uurtarief, berekenen wij onze vergoeding op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede of in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 4. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 5. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals (periodieke) transport- of verzendkosten, handelingskosten (zie artikel 8) en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.

 

Artikel 5:           Inschakelen van derden

 

Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6:           Verplichtingen – informatie

 

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt;
  2. door u verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. wij tijdig kunnen beschikken over de zaken die wij voor u moeten bewerken;
  4. u de door u te leveren materialen tijdig en in goede staat aan ons beschikbaar stelt;
  5. deze materialen voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en ons privacy beleid zoals vermeld op onze website en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade, extra arbeidsuren e.d.) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 6. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 7:           Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 

 1. Wij spannen ons in de te vervaardigen/bewerken zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Dit zijn altijd slechts richttermijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of afronding van een opdracht doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig kunnen beschikken over de te bewerken zaken of de door u te leveren materialen;
  3. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  4. sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Bespoedigen wij de uitvoering van een opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 2. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 3. Als wij een opdracht in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 6. Bezorgen wij de zaken zelf bij u? Dan gaat het risico voor de zaken op u over bij ontvangst van de zaken. Wij kunnen u wel transportkosten berekenen.
 7. Wij mogen te leveren zaken en voor een opdracht aangeschafte materialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren, u deze zaken niet afhaalt of wij de opdracht niet kunnen uitvoeren/afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de opdracht alsnog uit te voeren/af te ronden of u de zaken alsnog afhaalt.
 8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken/materialen aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 9. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken of materialen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

 1. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 2. bij door u gewenste wijzigingen in een opdracht/order;
 3. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.

 

Artikel 8:           Statiegeldhangers

 

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn de hangers waarop wij de zaken aan u leveren bedoeld om meerdere keren te gebruiken en blijven deze ons eigendom. U mag deze hangers niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Wij mogen voor de hangers een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de hangers weer aan ons beschikbaar stelt, nemen wij de hangers terug. Wij betalen het statiegeld aan u terug of verrekenen dit met het statiegeld voor de hangers bij een volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 3. Zijn de hangers beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade en vervalt uw recht op terugbetaling van het statiegeld. Valt de schade hoger uit dan het in rekening gebrachte statiegeld? Dan hoeven wij de hangers niet terug te nemen en mogen wij deze tegen kostprijs – verminderd met het door u betaalde statiegeld – bij u in rekening brengen.
 4. Voor eenmalig gebruik bestemde hangers, verpakkingen e.d. mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor uw rekening.

 

Artikel 9:           Klachten – retourzendingen

 

 1. U controleert de geleverde of bewerkte zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde/bewerkte zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 5. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Bovendien zorgt u dat wij de klacht kunnen beoordelen door de desbetreffende zaak aan ons te retourneren, waarna wij de klacht in onze werkplaats beoordelen en – bij een terechte klacht – voor u oplossen. Retournering van de geleverde zaak is altijd voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf ongegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico bij retournering.
 6. Retournering vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 7. Geen klachten zijn mogelijk over:
 8. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
 9. in de branche geaccepteerde kleine – (al dan niet) onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven kleuren, nuances, structuren, afmetingen e.d.;
 10. geringe afwijkingen in lengte, bijvoorbeeld bij geleverde gordijnen. De voor de zaken gebruikte stof kan de eigenschap hebben om te ‘werken’ door middel van rek of krimp. Wij maken de zaken altijd met grootste zorgvuldigheid op lengte, maar een dergelijke stof kan na het op lengte snijden nog gaan ‘werken’, waardoor de lengte uiteindelijk gaat afwijken. Een dergelijke afwijking kan tot 2% van de totale lengte betreffen of zelfs meer (als dit op het staal van de stof vermeld staat). Dit kunnen wij niet voorkomen. Een dergelijke afwijking is dan ook geen toerekenbare tekortkoming van onze zijde. Eventuele kosten voor het naderhand nog aanpassen van de lengte zijn voor uw rekening;
 11. kleur-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie van de zaken;
 12. verkleuringen;
 13. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.
 14. Let wel: hebben wij meerdere zaken aan u geleverd en heeft u klacht slecht betrekking op één van die zaken? Hebben wij bijvoorbeeld vier gordijnen aan u geleverd en blijkt één gordijn te kort te zijn? Dan zijn wij alleen gehouden die ene zaak te herstellen of te vervangen of hiervoor een vergoeding aan u te betalen. Wij hoeven dan niet alle zaken voor u te vervangen of vergoeden, ook niet als de vervangen zaak achteraf net iets afwijkt in kleur of nuance (bijvoorbeeld als gevolg van een ander verfbad). Dit laatste kunnen wij in alle redelijkheid niet voorkomen.

 

Artikel 10:        Garanties

 

 1. Wij voeren de overeengekomen opdrachten en leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Gebruiken wij voor de opdracht materialen die niet uit onze eigen collectie komen? Dan baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze materialen een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen bewerkingen dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 11:        Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 7. Stelt u materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen noch voor het effect dat deze materialen op het eindresultaat hebben.
 8. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, was- of stoomvoorschriften e.d.;
  2. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken, bijvoorbeeld uw opslag van de zaken in een vochtige ruimte voordat u de zaken doorverkoopt;
  3. onvoldoende of verkeerd onderhoud van de zaken, bijvoorbeeld wassen van de zaken in strijd met het voor deze zaken geldende was- of stoomvoorschrift;
  4. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (bijvoorbeeld fouten die u maakte bij het inmeten van de gordijnen) of materialen;
  5. uw aanwijzingen of instructies;
  6. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  7. of doordat door of namens u (herstel-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 9. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 12:        Betaling

 

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 4. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 6. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 7. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 8. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 13:        Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste door u te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad of pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

Artikel 14:        Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde zaken en documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
 3. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven;
 4. zaken of onderdelen hiervan (waaronder de door ons gebruikte stoffen en overige materialen uit onze eigen collectie) niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 15:        Uw eigendommen – retentierecht

 

 1. Als u aan ons eigendommen ter beschikking stelt – bijvoorbeeld voor u te bewerken gordijnen – blijven dit uw eigendommen. Wij gebruiken deze eigendommen niet anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Wel mogen wij de teruggave van uw eigendommen opschorten indien – en gedurende de periode dat – u:
  1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze eigendommen niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 16:        Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 7. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17:        Overmacht

 

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie/pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze leveringen aanpassen/voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.

 

Artikel 18:        Annulering – opschorting

 

 1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
 2. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);
 3. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

 1. Als u een geplande afspraak (bijvoorbeeld voor het bezorgen van de zaken) minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden/leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de opdracht/leveringen zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

 

Artikel 19:        Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats .in Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigingsplaats.
 4. Als u gevestigd bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent.

Datum: 5 maart 2024